Regulamin
 

Regulamin korzystania z wyposażenia

Gminnego Centrum Inform@cji

 

1. Gminnej Centrum Informacji będzie otwarte codziennie (siedem dni w tygodniu) w godzinach od 730 do 1500.

2.  Stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt biurowy udostępniane będą tylko podczas obecności instruktorów       pod ich nadzorem.

3. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach – zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania!

4. W przypadku potrzeby zainstalowania jakiegokolwiek nowego oprogramowania należy uzgodnić to z instruktorami GCI i upewnić się co do praw autorskich danego software’u, jeżeli jest to oprogramowanie typu freeware należy je usunąć po wypróbowaniu.

5. Za szkody wynikłe w przypadku niezastosowania się przez osobę korzystającą z nakazów pkt. 4 i 5 zostanie ona obciążona kosztami usunięcia tych szkód.

6. Należy uzgodnić z instruktorami chęć przechowywania swoich dokumentów prywatnych na dysku głównym komputerów GCI – niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie lub zniszczenie danych użytkownika.

7. Przy korzystaniu z internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

8. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego instruktorzy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.

9. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy, nie spożywać przy korzystaniu z niego pożywienia oraz napojów, dbać o czystość dłoni oraz obuwia.

10. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachowywać ciszę i spokój.

11.Korzystanie z wyposażenia GCI będzie niemożliwe w czasie trwania kursów Klubu Pracy.

12. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie.

Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI dla osoby, która się tego dopuściła!


Regulamin Pracy Gminnego Centrum Inform@cji

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Gminne Centrum Informacji w Strzyżewicach jest pracownia multimedialną, której celem jest wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich gminy dostępu do: wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej – dostępnych w zasobach internetowych oraz pełnej gamy usług teleinformatycznych.

§ 2

Swą działalność opiera na pracy zatrudnionych przez Urząd Gminy pracowników oraz pracy społecznej wolontariuszy.

§ 3

Terenem działalności Centrum jest obszar gminy Strzyżewice, a siedzibą – miejscowość Strzyżewice.

§ 4

Działalność Centrum opiera się m.in. na współpracy ze szkołami, bibliotekami i Gminnym Centrum Kultury i Promocji w celu tworzenia wiejskich punktów informacyjnych przyst@nków GCI.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 5

Celem Centrum jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Strzyżewice.

§ 6

Centrum realizuje swoje cele poprzez:

1.  Realizację konkretnych projektów służących przeciwdziałaniu bezrobociu.

2.  Tworzenie warunków umożliwiających dostęp do nowoczesnych technologii przekazu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

3.  Dokonywanie poprzez wyspecjalizowane zespoły ekspertów opracowań dot. Strategii zrównoważonego rozwoju.

4.  Organizowanie wspólnych przedsięwzięć i współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy.

5.  Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

6.  Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Centrum.

7.  Współpraca z podobnymi Centrami na terenie kraju.

Rozdział III. Pracownicy, wolontariusze, klienci centrum, ich prawa i obowiązki

§ 7

1.  Do obowiązków i praw pracowników i wolontariuszy Centrum należy:

a) przestrzeganie postanowień regulaminu,

b) branie aktywnego udziału w realizacji celów Centrum.

c) uczestniczyć we wszystkich formach działalności i życia organizacyjnego Centrum,

2.  Mają prawo korzystać nieodpłatnie z urządzeń Centrum.

§ 8

Klienci Centrum mają prawo:

1)uczestniczyć we wszystkich formach działalności i życia organizacyjnego Centrum,

2)korzystać z usług i urządzeń Centrum zgodnie z opracowanym cennikiem (usługi gratis, częściowo płatne, płatne).

§ 9

Statut pracownika i wolontariusza wygasa poprzez:

1)dobrowolną rezygnację z pracy w  Centrum, zgłoszoną na piśmie,

2)skreślenie z listy z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Centrum - po uprzednim dwukrotnym pisemnym upomnieniu,

Rozdział IV. Zarządzanie Centrum
§ 10

Organem zarządzającym sprawami Centrum jest Gmina Strzyżewice.

§ 11

Do kompetencji Gminy należy:

1)reprezentowanie Centrum na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)kierowanie działalnością Centrum zgodnie z postanowieniami regulaminu

3)uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

4)zarządzanie majątkiem i funduszami Centrum.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiany regulaminu Centrum mogą nastąpić na wniosek pracowników, wolontariuszy i klientów centrum za zgodą Gminy.